Księgi wieczyste etap 1.

Etap 1 - wypełnienie formularza zamówienia.

Aby złożyć zamówienie na odpis z księgi wieczystej należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia księgi wieczystej. Formularz zamówienia obejmuje dostępne opcje zamówień ksiąg wieczystych posegregowane od ceny najniższej do ceny najwyższej. Zamawiający ma nadto do wyboru kilka opcji dodatkowych, z których może skorzystać ale nie jest to obowiązkiem. Wybór opcji dodatkowych powoduje, że zamawiający oprócz opcji podstawowych uzyskuje odpis z księgi wieczystej, która zawiera interesujące go wpisy dotyczące jego osoby lub osoby, która wedle zamawiającego winna widnieć w księdze wieczystej, a których to wpisów nie był pewien przy składaniu zamówienia.

Zamawiający ma do wyboru opcje dodatkowe takie jak:
a) skan do pliku pdf i wysyłka na podany adres e-mail – opcja polega na zeskanowaniu odpisu z księgi wieczystej uzyskanego w postaci wydruku i opatrzonego następnie pieczęciami urzędu wydającego odpisy, do postaci elektronicznej, która zostaje następnie wysłana droga poczt elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia,
b) odpis zupełny księgi wieczystej - zawiera wpisy wykreślone – opcja daje zamawiającemu możliwość uzyskania odpisu z księgi wieczystej która zawierała będzie wpisy wykreślone czyli np. poprzedniego właściciela nieruchomości, spłacone kredyty w zabezpieczone hipotekami przez poprzednich właścicieli,
c) wgląd do księgi celem sprawdzenia wpisów – opcja ta umożliwia zamawiającemu, który nie jest pewien czy posiada właściwy numer księgi wieczystej sprawdzenie przez pracowników serwisu TanieOdpisy.pl wpisów w księdze przed jej pobraniem z urzędu wydającego odpisy. Powyższe czynności powodują, że zamawiający nie otrzyma odpisu z księgi wieczystej, w której są nierozpoznane wnioski i wpisany jest np. stary właściciel od którego zamawiający nabył nieruchomość lub jest niewykreślona hipoteka,
d) ustalenie nr księgi po migracji np. z kw nr 4578 na kw nr WA9M/00004871/9 – opcja polega na uzyskaniu numeru księgi wieczystej, która w procesie przenoszenia wpisów z postaci papierowej księgi do postaci elektronicznej (zmigrowanej) księgi otrzymała nowy numer.

Zamawiający odpis z księgi wieczystej w formularzu zamówienia podaje swoje dane jako osoby zamawiającej, wybiera nadto formę płatności i zaznacza jakie chce otrzymać potwierdzenie zakupu (faktura, paragon) i na kogo ma zostać to potwierdzenie wystawione. Zamawiający usługę może nadto wskazać adres gdzie ma zostać wysłana lub dostarczona księga wieczysta.

Kliknij tu aby przejść do formularza zamówienia.