Hipoteki - wpisy, wykreślenia, zmiany.

Hipoteki - wpisy, wykreślenia, zmiany.
Świadczymy usługę Hipoteki - polegającą na złożeniu w Sądzie Wieczystoksięgowym w Warszawie przygotowanego w oparciu o uzyskane dane i dokumenty, wniosku dotyczącego wpisu w księdze wieczystej hipoteki zwykłej, kaucyjnej, łącznej lub zmiany treści hipotek w zakresie terminu, waluty, banku, a także całkowitego wykreślenia wpisanej w księdze wieczystej hipoteki lub hipotek.


Opis usługi Hipoteki.
Usługa Hipoteki - skierowana jest do klientów indywidualnych i firm, które za pośrednictwem Internetu lub telefonu chcą złożyć zamówienie, na przygotowanie, wypełnienie i złożenie wniosku o dokonanie wpisu dotyczącego hipoteki zabezpieczającej kredyt w księdze wieczystej bez wizyty w Sądzie Wieczystoksięgowym. Nadto usługa skierowana jest dla osób zaciągających kredyt, dla których podstawą uruchomienia udzielonego kredytu jest przedstawienie w banku złożonego w Sądzie wniosku o wpis hipotek w księdze wieczystej. Usługę kierujemy do osób, które sprzedały lub nabywają mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działkę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inną nieruchomość lub prawo i potrzebują zabezpieczyć zaciągnięty na zakup kredyt poprzez ujawnienie w księdze wieczystej wymaganych przez bank zabezpieczeń w postaci hipotek lub do osób, które spłaciły kredyt i uzyskały zgodę banku na wykreślenie hipoteki.


Opłata za usługę Hipoteki.
Za usługę Hipoteki pobierane jest wynagrodzenie w wysokości 150,-zł, przy czym całkowity koszt złożenia stosownego wniosku do księgi wieczystej obejmuje nadto opłatę sądową w formie znaczków sądowych w odpowiedniej wysokości za dokonanie wpisu. Wysokość opłaty sądowej za poszczególne rodzaje wpisów podana została w cenniku. Zamawiający usługę może wybrać formę płatności w postaci przelewu kwoty do zapłaty na konto serwisu lub zapłatę gotówką przy odbiorze wymaganych dokumentów od zamawiającego.


Potwierdzenie dla zamawiającego usługę.
W następstwie złożenia wniosku w Sądzie Wieczystoksięgowym zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku z pieczęciami sądowymi wraz z kserokopiami załączników; na potwierdzeniu wpisany będzie numer wniosku pod którym sprawa o dokonanie wpisu została zarejestrowana w Sądzie oraz wysokość popranej opłaty w znakach sądowych a także data i godzina złożenia wniosku. Numer wniosku pod którym sprawa została zarejestrowana w Sądzie automatycznie ujawniony zostanie w dziale IV księgi wieczystej do czasu jego rozpoznania. Złożony wniosek rozpatrzony zostanie po jego zbadaniu przez Sąd, przy czym do czasu jego rozpoznania serwis www.tanieodpisy.pl monitoruje księgę wieczystą i niezwłocznie po dokonaniu przez Sąd wpisu informujemy o tym zamawiającego usługę.


Obszar działania.
Odnośnie składnia wniosków o wpis lub wykreślenie hipotek obszar działania firmy obejmuje Warszawskie dzielnice to jest: Ochota, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Izabelin, Mokotów, Wilanów. Praga-Północ, Białołęka, Targówek, Śródmieście, Wola, Łomianki, Ursynów, Ursus, Włochy, Praga-Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła.


Obsługiwane Banki.
Usługa obejmuje wpisy i wykreślenia hipotek zabezpieczających kredyty udzielane przez wszystkie banki, w tym w szczególności Bank Millennium, Zachodni WBK, Citybank Handlowy, Deutsche Bank, Dominet, GE Money Bank, Lukas, PKO, BOŚ, Santander, Fortis, PEKAO SA oraz ich poprzedników i następców prawnych.


Wymagane dokumenty.
Przy realizacji usługi Hipoteki konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, w której ma zostać dokonany wpis, danych osobowych wszystkich wnioskodawców (właścicieli nieruchomości) oraz ich podpisów na wnioskach, danych uczestników postępowania oraz przekazanie dokumentów bankowych. W przypadku gdy wnioskodawcą jest firma wymagane są: podpisy i pieczątki osób umocowanych zgodnie z wpisami w KRS do składania oświadczeń i pieczątka firmowa.


Gwarancja serwisu.
Serwis www.TanieOdpisy.pl zapewnia, że posiada stosowną wiedzę i długoletnie doświadczenie odnośnie wpisów i wykreśleń hipotek oraz, że nasi pracownicy dołożą wszelkich starań aby składane wnioski kierowane były do właściwych ksiąg wieczystych, gdyż weryfikujemy przed złożeniem wniosku czy podany numer księgi wieczystej rzeczywiście jest odpowiedni dla danej nieruchomości. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym, każda przeszkoda do dokonania wpisu uzasadnia oddalenie wniosku bez wzywania do jej usunięcia, jak to miało miejsce poprzednio podczas obowiązywania uchylonego, art. 48 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kiedy to Sąd mógł wyznaczyć wnioskodawcy odpowiedni termin do usunięcia przeszkody, z ważnych powodów termin przedłużyć i dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu odmówić dokonania wpisu. W powyższym przypadku nie zwracana jest także wniesiona opłata sądowa.


Uprawomocnienie wpisu hipoteki w księdze wieczystej.
Data uprawomocnienia się wpisu w Księdze Wieczystej to 7 gdy wpisy dokonywane są przez referendarza lub 14 dni gdy wpisy dokonywane przez sędziego, od chwili dostarczenia zawiadomienia o dokonaniu wpisu właścicielowi nieruchomości oraz uczestnikowi (np. bankowi) po tym terminie nie przysługuje właścicielowi i uczestnikom postępowania prawo wniesienia środka odwoławczego (na przykład apelacji, skargi) odnoszącej się do tego wpisu.


Podatek od ustanowienia hipoteki - PCC.
Ustanawiający hipotekę winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego i złożyć w Urzędzie Skarbowym stosowną deklarację PCC-3. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od ustanowienia hipoteki wynoszą: - na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %, - na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł.
Podatkowi podlegają wyłącznie czynności ustanowienia hipoteki umownej (zwykłej) i hipoteki kaucyjnej.


Kliknij tu aby zamówić usługę HIPOTEKI