Regulamin

Regulamin obsługi klientów i realizacji usługi.

§ 1. Niniejsze zasady określają warunki świadczenia usługi przez serwis www.tanieodpisy.pl

§ 2. Witryna www.tanieodpisy.pl jest własnością firmy Grupa ZAZI (dalej "Firma") ul. Czerniakowska 143/7, 00-453 Warszawa, Polska.

§ 3. Zakres usług świadczonych przez serwis www.tanieodpisy.pl obejmuje:
a) przyjęcie zamówienia na dostarczenie odpisu (usługa) z księgi wieczystej za pośrednictwem formularza zamówienia,
b) przygotowanie i opłacenie wniosku,
c) odbiór zamówionego odpisu z księgi wieczystej z Sądu lub Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
d) wysłanie odpisu przesyłką pocztową, przesyłką priorytetową, przesyłką za pobraniem, kurierem lub w inny ustalony z zamawiającym sposób,
e) dostarczenie odpisu w imieniu zamawiającego we wskazane miejsce.

§ 4. W ramach usług świadczonych przez serwis www.tanieodpisy.pl można zamawiać odpisy z ksiąg wieczystych wydawane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytury przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Podstawą prawną działalności firmy jest art. 36(2) ust. 5 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363).

§ 5. 1. Za usługi serwis www.tanieodpisy.pl pobierane jest wynagrodzenie za usługę w wysokości określonej w cenniku umieszczonym na wymienionej w § 2 stronie internetowej www.tanieodpisy.pl
2. Koszty przesyłki lub dostarczenia odpisu obciążają zamawiającego odpis z księgi wieczystej.
3. W ramach jednego zlecenia na więcej niż jeden odpis z księgi wieczystej od tego samego zamawiającego wynagrodzenie za usługę może zostać zmniejszone.
4. Potwierdzeniem sprzedaży usług jest faktura VAT (23%) lub paragon.
5. Na fakturach VAT nie ma obowiązku umieszczania podpisu wystawcy lub odbiorcy jak również ich pieczątek. Lista informacji, które powinna zawierać faktura VAT, została wskazana w rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).
6. Opłata sądowa umieszczona na fakturze VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z postanowieniem Urząd Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 20 grudnia 2006 r., sygnatura 1437/ZI/443/398/DJW/06.

§ 6. 1. Czas realizacji zamówienia waha się od kilku godzin do kilku dni i uzależniony jest od formy księgi wieczystej, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie, wielkości księgi wieczystej (liczba stron), sposobu dostawy.
2. Czas wysyłki odpisu z księgi wieczystej w opcji 24h liczony jest od chwili przysłania potwierdzenia przelewu lub wpłynięcia środków na konto bankowe.
3. Wysyłka odpisów możliwa jest wyłącznie w dni robocze. Sobota nie jest dniem roboczym.
4. Zamówienie z opcją płatność przy odbiorze kierowane jest do realizacji w momencie jego potwierdzenia telefonicznego przez pracownika serwisu.
5. Zamówienia z opcją płatność przelewem kierowane są do realizacji w momencie przysłania potwierdzenia przelewu lub wpłynięcia środków na konto bankowe.
6. Przesłanie potwierdzenia przelewu lub wpłata środków na konto bankowe w dniu innym niż dzień roboczy traktowane jest jako zamówienie do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu innym niż dzień roboczy.
7. Zamówienia nie są realizowane w weekendy, długie weekendy, dni przedświąteczne, święta.
8. Zlecenia przyjęte do realizacji w dniu roboczym przed godziną 15:00 są realizowane tego samego dnia. Zlecenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 15:00 realizowane są następnego dnia roboczego.
9. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do zamawiającego.
10. Skan odpisu wysłany jest do zamawiającego w dniu wysłania przesyłki - na adres e-mailem, o ile zamawiający podał przy składaniu zamówienia adres e-mail. Skanowane są wyłącznie księgi wieczyste mające nie więcej niż 50 stron. Zamawiający skan odpisu otrzymuje dokument w formacie PDF. Wysłanie e-maila z załączonym zeskanowanym odpisem następuje nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za usługę, dokonaniu przedpłaty na konto lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu.
11. Skan Gratis to skan zamawianego odpisu do pliku pdf. Nie można zamówić samego skanu gratis bez zamawiania księgi, gdyż nie ma z czego zrobić skanu!
12. Firma może odmówić wykonania zlecenia bez podania przyczyn. Informacja o odmowie wysyłana jest na adres e-mail podany w zamówieniu.
13. Firma może zmienić sposób realizacji zlecenia jeśli jest on bardziej opłacalny dla klienta lub gdy kwota poniesionych przez firmę nakładów przewyższa kwotę 100 zł.
14. Zamówienia z opcją płatność przelewem należy udokumentować potwierdzeniem przelewu przesłanym na adres e-mail lub na fax podany w zakładce kontakt.
15. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone przelewem.

§ 7. Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Klientem (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby kontaktowej). Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia (w tym jego weryfikacji), więcej informacji na temat ochrony powierzonych danych zostało opisane w polityce prywatności niniejszego serwisu. Dane osobowe naszych Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.

§ 8. Serwis www.tanieodpisy.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) błędy popełnione przez zamawiającego podczas wypełniania formularza zamówienia, w tym głównie podanie niewłaściwego nr zamawianej księgi wieczystej,
b) błędy we wpisach w księdze wieczystej,
c) nieterminowe dostarczenie dokumentów przez Pocztę Polską,
d) uszkodzenie przesyłki przez Pocztę Polską,
e) opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w instytucji wydającej odpisy,
f) pozostałe błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez serwis www.tanieodpisy.pl

§ 9. 1. Nie ma możliwości zwrotu zamówionego odpisu z księgi wieczystej, z uwagi na wniesioną za odpis opłatę sądową, poniesione koszty uzyskania odpisu i koszty przesyłki.
2. Nie ma możliwości złożenia rezygnacji z usługi dostarczenia odpisu z księgi wieczystej po jej opłaceniu przez zamawiającego.
3. Opłacone a nieodebrane przez zamawiającego przesyłki nie są automatycznie wysyłane ponownie. Wysyłka zwrotów następuje po wniesieniu przez zamawiającego opłaty za zwrot i opłaty za ponowną wysyłkę.
4. Korekty złożonego zamówienia można dokonać poprzez wysłanie poprawnego zamówienia, przy czym w formularzu zamówienia w uwagach należy podać numer błędnego zamówienia do anulowania.

§ 10. Złożenie zamówienia w serwisie www.tanieodpisy.pl równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem niniejszego regulaminu.

§ 11. Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 1 marca 2010 r.